ประวัติและความเป็นมา

ตำบลด่านชุมพลเดิมเป็นชุมชนของชาวชองซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม และต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้มีการยกทัพเพื่อไปตีเขมรกำลังพลได้มารวมกำลังกัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งมีขุนด่านเป็นผู้ปกครองสถานที่นี้เป็นจุด หน้าด่านที่จะเดินทางไปยังเขมร เมื่อเสร็จสิ้นสงครามก็ยังมีคนตกค้างอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่จนกลายเป็น เขตปกครองหมู่บ้านและตำบลเมื่อปี พ.ศ.2457 โดยมีหลวงพลเป็นผู้ปกครองคนแรกเดิมตำบลด่านชุมพลขึ้นกับ อำเภอเขาสมิง ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้แบ่งเขตปกครองอำเภอเขาสมิงออกมาเป็นกิ่งอำเภอบ่อไร่ ตำบลด่านชุมพลจึงขึ้นกับกิ่งอำเภอบ่อไร่ ปี พ.ศ.2524 ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอบ่อไร่เป็นอำเภอบ่อไร่ ทางราชการได้แยกหมู่บ้านของตำบลด่านชุมพลไปจัดตั้งเป็นตำบลนนทรีย์ ซึ่งในขณะนั้น ตำบลด่านชุมพลมี 6 หมู่บ้าน

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543 กรมการปกครองได้แยกหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 7 ปัจจุบันตำบลด่านชุมพลจึงมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งสภาตำบลด่านชุมพล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล โดยประกาศ ในราชกิจจาฯ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลว. 25 ธ.ค.39 และมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ชุดแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2540

dcp7
dcp6
dcp5
dcp4
dcp3
dcp2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต