วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวัชชิระ เดือนฉาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล นายวุฒิพงศ์ บางเพชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 นายคำรณ ส่งศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 นางสาวจันตรี โตวิรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 นางสุวรรญา ฉิมวิเนตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 นายไชยา มีสุข รองประธานสภาฯ และตัวแทนจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลด่านชุมพลได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้และร่วมจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต